для Тп-Ш

робіт з дисципліни “Банківське право”

робіт

помилок та виправлень. Скорочення не дозволяються.

вступу, основної частини і висновку.

її актуальність.

розкриваються поставлені питання. Як правило, вона складається з трьох розділів.

   

Другий розділ за обсягом орієнтовно повинен складати половину всієї роботи і, як правило, повинен мати кілька пілрозділів. Цей розділ є основним.

Третій розділ є заключним розділом основної частини. В ньому акцентуєтьс увага на позитивних і негативних сторонах чинного законодавства, шляхи вирішення даної проблеми.

у відповідності до плану.

рінки або номер статті нормативного акту.

Титульна сторінка така ж як і в курсовій роботі.

 

робіт з дисципліни “Банківське право”

 

Порядок створення і функціонування банків в Україні.

Правовий статус Національного банку України.

Банківська система в Україні.

Договірно-правова робота в діяльності банків.

Особливості правовідносин в банківській діяльності.

Поняття банківської системи, її розвиток та регулювання.

Правове регулювання банківської діяльності в Україні.

Правове регулювання банківського кредитування.

Правове регулювання ринку цінних паперів.

Правове регулювання валютних операцій.

Нормативно-правові умови організації безпеки банківської діяльності.

Цивільно-правові основи банківського кредитування в Україні.

Правові засади створення та реорганізації банків.

Ліквідація банків.

Застава як спосіб забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

Правове регулювання кредитних відносин.

Підстави та порядок припинення банків.

Договори про надання банківських послуг.

Договір банківського вкладу.

Договір банківського рахунку.

Страхування в сфері кредитних правовідносин.

Правове забезпечення повноважень НБУ з нагляду за діяльністю банків.

Правове регулювання розрахункових відносин.

Валютне законодавство і валютне регулювання.

Банківська таємниця в зарубіжному законодавстві.

Кредитна система України.

Правове регулювання валютного обігу в Україні.

Правове регулювання готівкових розрахунків.

Правове регулювання безготівкових розрахунків.

Відповідальність за порушення банківського законодавства.

– 35.Банківське право зарубіжних країн на прикладі …… (однієї або кількох держав).

 

 

Перелік питань до іспиту з дисципліни

“Банківське право”

 

Поняття банківського права та законодавства.

Види банківських правовідносин.

Правові основи організації банківської системи України.

Правовий статус та функції НБУ.

Повноваження НБУ у сфері кредитування.

Організаційні вимоги для забезпечення схоронності грошей в касах банків.

Валютне регулювання НБУ.

Операції Національного банку України.

Рада Національного банку України.

Правління Національного банку України.

Повноваження Голови ради Національного банку України.

Повноваження Голови НБУ.

Наглядові функції НБУ.

Відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та окремих видів банківських операцій.

Заходи впливу НБУ до банків за порушення банківського законодавства.

Порядок стягнення штрафу в розмірі неправомірно одержаного доходу.

Правовий захист банківської таємниці.

Відомості, які не можуть становити комерційні таємниці.

Доступ до інформації, що становить комерційну таємницю.

Відповідальність за незаконний збір банківської таємниці.

Відповідальність за розголошення банківської таємниці.

Концепція безпеки банку.

Доступ суб’єктів держави до інформації банків (Служба Безпеки України).

Доступ суб’єктів держави до інформації банків (аудиторські фірми).

Доступ суб’єктів держави до інформації банків (органи прокуратури).

Доступ суб’єктів держави до інформації банків (органи внутрішніх справ).

Банківська таємниця зарубіжних країн.

Правове положення банків в Україні.

Класифікація банків України.

Операції банків України.

Правове положення філій та представництв банків.

Порядок створення банків.

Порядок реєстрації банку та документи, які необхідні для реєстрації банків.

Професійні вимоги до керівних осіб банків.

Порядок реєстрації банків.

Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу.

Причини відмови НБУ в реєстрації банку.

Порядок відкриття філій банків.

Порядок відкриття представництв банків.

Особливості відкриття філій і представництв на території іншої держави.

Ліквідація банку.

Реорганізація банку.

Склад ліквідаційної комісії та порядок її роботи.

Порядок призначення тимчасової адміністрації для управління банком.

Порядок задоволення вимог кредиторів при ліквідації банку.

Договір банківського рахунку. Права та обов’язки сторін.

Види банківських рахунків.

Порядок відкриття рахунків в банках у національній валюті.

Особливості відкриття рахунків в іноземній валюті.

Відповідальність за порушення зобов’язань по договору банківського рахунку.

Види кодованих рахунків та операції за кодованими рахунками.

Порядок закриття поточних рахунків.

Принципи організації безготівкових розрахунків.

Форми безготівкових розрахунків.

Відмінність між розрахунковими документами «платіжна вимога-доручення» та «платіжне доручення».

Застосування чеків при безготівкових розрахунках.

Порядок проведення акредитивної форми розрахунків.

Порядок використання векселів в Україні.

Порядок здійснення готівкових розрахунків та контроль за дотриманням касової дисципліни.

Кредитні правовідносини.

Кредитний договір.

Форми кредиту.

Відповідальність за порушення зобов’язань по кредитному договору.

Види цінних паперів.

Діяльність банків на ринку цінних паперів.

Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

Валюта та валютні операції.

Ліцензування валютних операцій банків.

Операції з купівлі та продажу іноземної валюти.

відповідальність за порушення валютного законодавства.

Система валютного контролю.

Порядок відкриття рахунків фізичними особами.

Рахунки виборчих фондів.

Порядок відкриття рахунку в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту.

Правовий статус банківської системи зарубіжної держави (за вибором студента).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 1

 

ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

 

Поняття та система банківського права

анківські правовідносини, їх зміст та склад.

Принципи та джерела банківського права.

 

­них відносин.

поведінку суб”єктів цих відносин. Існують також владні відносини між НБУ і іншими банками.

Цей метод встановлює тільки межі для самостійнного регулювання взаємовідносин суб”єктів.

загальні положення банківського права,

­туру банківської системи,

правовий статус органів, що займаються банківською діяльністю;

­зані з організацією розрахунків, операціями з цінними паперами, регулюванням кредитування та правил у галузі валютних операцій.

­рахунків та порядок їх здійснення за цими формами.

­нення, строковості та платності, а також основи валютних відносин України з іноземними державами та правила валютних операцій на території України.

­люванні розрахункових і валютних операцій, функціонуванні ринку цінних паперів.

­ються через відповідну систему. Система банківського права — це логічно послідовне і внутрішньо узгоджене розміщення норм та інститутів банківського права.

Для нормального функціонування банківськв система повинна відповідати таким вимогам:

У державі має бути достатня кількість діючих банків і кредитних установ;

Система не повинна містити зайвих елементів. Не повинно бути банківськиї установ, які не розпочали виконувати банківські операції в установлений строк, не мають належно оформлених ліцензій на здійснення банківських операцій або утворені всупереч чинному законодавству.

В державі діє центральний банк, який є основним координатором кредитних інститутів та ефекитивно виконує функції управління грошово-кредитними та фінансовими процесами в економіці.

Поряд з центральним банком діють інші банки, які охоплюють всі сфери національної економіки та зовнішньоекономічні зв”язки, надають банківьки та фінансові послуги юридичним та фізичним особам.

   усі сфери економіки.

Банківська система є складовою більш широкої економічної системи держави.

­чення і виконує спеціальні функції в економіці держави.

Банківська система являє собою законодавче визначену, чітко структуровану сукупність фінансових інститутів, які здійснюють банківську діяльність. Банківська система має такі специфічні функції:

а) створення грошей і регулювання грошової маси;

б) трансформаційну;

в) стабілізаційну.

­гу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї функції беруть участь усі ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки), вона стосується всіх напрямів банківської діяльності.

полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб’єктів господарювання і передаючи їх іншим, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й строки грошових капіталів та фінансові ризики.

­знавства, так і діяльності банків.

 

­сини (різновид правових відносин) — це такі суспільні відносини, що встановлюють між учасниками юридичний зв’язок організаційного і майнового характеру, врегульовані нормами банківського права.

Банківські правовідносини виконують такі основні функції:

­ківської діяльності або при здійсненні банківських операцій;

• визначають коло суб’єктів, на яких поширюється дія норм банківського права;

­зації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

можуть бути державні органи (НБУ), юридичні особи (банки, підприємства), фізичні особи (громадяни України, іноземці). Особливим суб’єктом цих відносин є держава.

.

Характерні риси банківських правовідносин:

По-перше, вони виникають у специфічній сфері економічної діяльності держави і пов’язані з її банківською діяльністю.

­мання клієнтом кредиту в установі банку).

По-третє, однією з вимог банківських правовідносин є обов’язкова участь банків і виконання ними у зв’язку із цим своїх функцій.

­дичної рівності сторін щодо сфери майнових відносин.

­номічною діяльністю держави і виникають у процесі організації та здійснення банківської діяльності.

­фікувати на правовідносини:

• що регулюють організацію банківської системи;

• що виникають у сфері банківських операцій;

• кредитні;

• розрахункові;

• валютні;

• з приводу обігу цінних паперів.

Виникнення, зміна і припинення банківських правовідносин по­в’язані з юридичними фактами, тобто подіями і діями, передбаче­ними нормами банківського законодавства. Наприклад, для виник­нення правовідносин з організації комерційного банку необхідною умовою є дія — подання комерційним банком встановлених доку­ментів на реєстрацію до НБУ. Для виникнення кредитних право­відносин юридичним фактом є укладення кредитного договору. Зміна банківських правовідносин може настати на підставі нормативного акту, наприклад при зміні облікової ставки НБУ чи мінімального роз­міру статутного капіталу банку.

­ківських операцій).

­мічним і соціальним потребам суспільства.

 

­ми, здатної мобілізувати фінансові ресурси та сконцентрувати їх на пріоритетних напрямах структурної перебудови економіки.

принципів банківського права належать:

­мання прибутку банками;

ності, спрямованої на монополізацію й недобросовісну конкуренцію.

 

аціональний банк України”, які визначають правові основи існування банків, порядок створення і основні принципи їх діяльності, правове становище НБУ, встановлює правову природу відносин з клієнтами та їхній захист.

Серед джерел банківського права важливий блок становлять підзаконні нормативні акти, що поділяються на дві групи:

Міністрів України.

ються в межах компетенції тієї організації, що їх видає, у вигляді постанов, положень, наказів, інструкцій, правил тощо.

банків, установчі договори, положення про філії, представництва).

­сів громадян, підприємств, установ та організацій в Україні.

 

 

 

 

1

 

Leave a Comment