дляСтуд-Лекц 2-ТЕЗИдляСем3-4

Практикум з політ комунік

Лекція

Електронне урядування та використання Інтернет-технологій у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

 

План

 

.

 

.

 

Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій

е-урядування

Нормативно-правове забезпечення запровадження та функціонування

Інформаційні та інші послуги з використанням інформаційної системи

«Електронний уряд) (ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ)

15.08.2003 № 149

з використанням

 

Документаційне забезпечення електронного управління

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

Література:

 

1. Клименко І.В., Линьов О.К. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

……………………………………………………………………………………..

 

1. Гутри И.С. Основные стратегии формирования электронного правительства. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vcon &c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=183&id_thesis=6998

 

2.Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / Авт. кол.: Т.Камінська, А.Камінська, М.Пасічник та ін.; За заг. ред. д-ра наук з держ. Упр., проф. С.А.Чукут. – К.: НАДУ, 2008. – 200 с. ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО

 

ДЕМОКРАТІЯ -ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ

Нормативно-правове регулювання

 

№ 208 від 24.02.2003;

 

«Про затвердження Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 149 від 15.08.2003 р.

затверджений Наказом державного комітету зв язку та інформатизації України від 15.08.2003р. № 149 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 2323 / 1997)

 

затверджені Законом України від 9 січня 2007р. // Відомості Верховної Ради, 2007. – № 12. – ст.102.

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

ВЕБ-САЙТИ

органів влади :

№3/2002 від 04.01.2002 року;

 

 

№ 1302 від 29.08.2002 року;

 

№ 327/225 від 25.11.2002 р.;

затверджений Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 23984 / 2003.

+

. Реєстрація: Мін’юст України від 02.03.2015

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Електронна демократія» як фактор оптимізації функціонування органів державної влади в демократичному суспільстві.

 

 

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ

З кожним днем активніше розвиваються сучасні інформаційні технології і в Україні. Людська цивілізація на межі тисячоліть вступила в еру інформації. Світовою системою комп’ютерних комунікацій щодня користуються сотні мільйонів людей.

У сучасній науці поняття “інформаційне суспільство” розвивається як концепція нового соціального ладу, головною цінністю якого є інформація. З одного боку, згідно з Є.Масуде, інформаційне суспільство надає свободу рішень та рівність можливостей, забезпечує синергетичний взаємозв’язок у суспільстві. Таке суспільство є відкритим і слугує провідником для забезпечення демократії, максимальної реалізації громадянських прав і свобод кожного громадянина відповідно до ступеня активності його соціальної позиції. Більше того, таке суспільство мотивує політичну активність громадянина, бо останній може побачити, що його думка почута державою і звертатися до неї він може безпосередньо. Водночас інформація стає основним продуктом виробництва, і відповідно, потужним владним ресурсом, концентрація якого в одному джерелі потенційно може призвести, на думку Дж.Небінгера, Дж.Нізбета, Т.Стоуньєра, до виникнення нового варіанта тоталітарної держави.

Якщо в індустріальному суспільстві найпрогресивнішою формою правління була представницька демократія, то в інформаційному суспільстві – демократія участі.

Потенціал е-демократії в забезпеченні підтримки демократичності політичного процесу та функціонування інститутів представницької демократії є досить значним. Про це свідчать згадані вище Рекомендації Ради Європи. Незважаючи на відносно обмежені часові межі, досвід використання інструментів е-демократії у практиці урядування насамперед в європейських країнах дає можливість сформулювати переваги та можливості запровадження інструментарію електронної демократії в Україні.

 

Електронна демократія, яка відображає можливість кожного брати участь у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень органами влади, використовуючи при цьому інформаційні технології для двостороннього інтерактивного зв’язку між державою (органами влади) та громадянами.

Суть електронної демократії зводиться до використання інформаційних технологій з метою посилення демократичних процесів в умовах існування представницької демократії.

 

за якої громадяни залучаються до процесу державного управління та державотворення, а також до місцевого самоуправління за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій.

 

Е-демократія є фундаментом для участі громадськості у прийнятті державних рішень та здійсненні впливу на творення державної політики.

 

Суть електронної демократії зводиться до використання інформаційних технологій з метою посилення демократичних процесів в державі.

 

визначають як інструмент зміцнення демократії, демократичних інститутів та демократичних процесів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

 

: державний, регіональний чи місцевий

………………………………………………………………………………………………

Слід розрізняти е-демократію й електронний уряд.

Стивен Клифт (Steven Clift), що представляє організацію Democracies online (США), стверджує:

.

 

. Але передумови для її формування створює саме впровадження останнього, оскільки дає поштовх громадянам і компаніям для використання можливостей ІТ на державному рівні. Перевага електронне урядування – забезпечення умов для розвитку електронної демократії.

 

 

Відображає можливість кожного брати участь у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень органами влади, використовуючи при цьому інформаційні технології для двостороннього інтерактивного звя’зку між державою (органами влади) та громадянами.

 

В основі уявлення про ефективність е-демократії лежать як теоретичні дослідження (інформаційна теорія демократії), так і експериментальні дані, отримані, наприклад, в ході досліджень колективного розуму.

 

як демократичній правовій державі, яка прагне досягнення європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, впровадження та розвиток електронної демократії є вимогою часу. Е-демократія повинна забезпечуватися можливістю кожного через ІКТ взяти участь у формуванні та реалізації державної і місцевої політики.

 

Стан впровадження інформаційних систем можна виділити за категоріями:

Початковий етап «Автоматизація та інформаційна присутність в Інтернет»: наявність комп’ютерної техніки, локальної мережі, офіційного веб-сайту;

Етап «Інформатизація та електронна взаємодія»: наявність систем е-документообігу, створення локальних інформаційних систем взаємодії;

Етап «Електронне урядування»: електронна взаємодія та надання електронних послуг;

Етап «Електронна демократія»: запровадження механізмів для формування та реалізації державної політики.

 

Однак впровадження інформаційних систем не є надто активним та динамічним

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ в УКРАЇНІ

 

утворити єдиний центральний орган влади, відповідальний за міжвідомчу координацію в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

створення інтернет порталу, що дозволяє повністю відслідковувати роботу владного органу, тобто забезпечити прозорість роботи органа влади (новинний блок, блок розміщення проектів актів, прийнятих актів, онлайн трансляції засідань, відеоархів, стенограми засідань та інше)

упорядкування роботи владних структур за допомогою систем електронного докуметнообігу);

провести міжнародний ІТ-аудит сфери електронного урядування, у тому числі нормативно-правової бази;

вимірювати ефективність роботи влади через ступінь використання ІКТ;

 

 

 

 

в Україні

Про Концепцію Національної програми інформатизації”, „Про Національну програму інформатизації”, „Про інформацію”.

який передбачає використання громадянами мережі Інтернет для контролю за проходженням судових розглядів їх справ.

 

Етапи розвитку е-демократії в Україні

На думку вітчизняних фахівців, розвиток електронної демократії в Україні пройшов три основних етапи.

носив підготовчий характер, визначалися найбільш загальні аспекти використання сучасних ІКТ, формувалося необхідне підґрунтя для подальших дій держави в цьому напрямі.

безпосередньо пов’язаний із формуванням механізмів електронного уряду в Україні, що мало на меті підвищення ефективності та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поліпшення поінформованості громадян щодо діяльності цих органів та активізації зворотного зв’язку між владою та суспільством за допомогою мережі Інтернет.

Відлік цього етапу умовно можна вести від Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів законодавчої влади” (від 4 січня 2002 р. 3-2002-п), якою затверджено „Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”.

органами державної влади та органами місцевого самоврядування власних веб-сайтів, оперативного розміщення на них офіційної інформації про діяльність, чітких вимог щодо змістовного наповнення веб-сайтів органів влади; створення урядового порталу з метою формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної та соціальної політики держави.

З цією метою були визначені суб’єкти, відповідальні за реалізацію зазначених нормативно-правових актів. Також були визначені завдання органів державної влади та місцевого самоврядування щодо функціонування офіційних веб-сайтів, їх змістовного наповнення, оперативного оприлюднення інформації, надання відповідної статистичної інформації, недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації громадянами, регулярне проведення прес-конференцій, зокрема з використанням мережі Інтернет.

 

 р. прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи „Електронний уряд” (від 24 лютого 2003 р. № 208) і триває досі. Цілями пропонованих заходів щодо розвитку інформаційного суспільства визначалися надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи „Електронний Уряд”, яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою і з громадянами, надає інформацію та інші послуги на основі сучасних інформаційних технологій.

.

 

Сьогодні рівень проникнення Інтернету в Україні на третину нижче, чим у Росії, не говорячи вже про країни Євросоюзу та проте Україна має найвищий рівень свободи слова на території СНД і ми його повинні конвертувати в прибуток.

Необхідно розібратись з методами розрахунку реальних користувачів мережі Інтеренет, тому що дані Державної адміністрації зв’язку досить значно не співпадають з такими проведеними незалежними компаніями.

Можливості, які надає бурхлива світова інформаційна революція для розквіту України на муніципальному, регіональному та загальнодержавному рівнях, воістину грандіозні. Тож українській еліті варто вже найближчим часом проголосити опанування IТ-можливостями найважливішою складовою національної ідеї, що об’єднало б різнорідні креативні сили України на інформаційно-технологічній платформі її інноваційного розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційні засади та технологічні основи

електронного урядування

 

Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій

е-урядування

Нормативно-правове забезпечення запровадження та функціонування

Інформаційні та інші послуги з використанням інформаційної системи

«Електронний уряд) (ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ)

15.08.2003 № 149

з використанням

Документаційне забезпечення електронного управління

вказує на те, що одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному та особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

) та Плану дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року) та Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Основні засади, визначені в цьому Законі, є концептуальною основою для розробки завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Загальні засади електронного урядування. Мета, основні цілі, завдання електронного урядування, базові принципи та етапи впровадження технологій е-урядування.

 

В умовах глобалізації та розбудови інформаційного суспільства традиційні способи взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом стають недостатньо ефективними. Для створення нових, більш зручних методів доступу до інформації та послуг все частіше застосовуються сучасні інформац.-комунікаційні технології (ІКТ).

 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ

Установити, що:

.

Електронне урядування (електронне урядування) − це форма організації державного управління, яка за рахунок широкого застосування новітніх ІКТ забезпечує якісно новий рівень відкритої взаємодії держави та суспільства, надання повного комплексу державних послуг для всіх категорій громадян та суб’єктів господарювання.

 

це застосування інформаційних і комунікаційних технологій у державних адміністративних органах у поєднанні з організаційними змінами і новими методами для поліпшення послуг державного сектору і демократичних процесів, а також зміцнення політики держави (визначення Європейської Комісії).

 

державні послуги, які надаються в електронному вигляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування людині та громадянину, фізичним та юридичним особам.

 

сукупність інформаційних ресурсів та технічних і програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації.

 

сукупність показників (індикаторів), що характеризують стан інформаційного середовища електронного уряду та рівня забезпечення доступу до електронного урядування, головним чином технологічна інфраструктура й комп’ютерна компетентність, з метою визначення того, як країна використовує можливості ІКТ для розвитку людини та громадяна, суспільства, держави та бізнесу.

 

— центральна частина електронної інформаційної системи е-урядування, призначена для інтеграції веб-сайтів (веб-сторінок) центральних та місцевих органів виконавчої влади, доступу до інформації та надання електронних державних послуг через мережу Інтернет.

 

За різними показниками розвиненості е-управління Україна посідає від 50 до 100 місця у світі. При цьому вона входить у двадцятку провідних експортерів програмного забезпечення.

………………………………………………………………………………………………

 

.

При цьому мова йде не про інформатизацію наявної моделі державного управління, а про використання можливостей ІКТ для переходу до нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян, що передбачає:

підвищення якості та доступності державних послуг для громадян, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;

підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності органів виконавчої влади з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;

забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, розширення доступу до неї та надання можливості безпосередньої участі громадян та інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки та експертизи проектів рішень, які приймаються на всіх рівнях державного управління.

 

:

можна представити у вигляді чотирьох послідовних етапів:

, який містить різні інформаційні ресурси, доступні на певному сервері для цілодобового ознайомлення громадян.

,

,

Трансформація уряду,

 

:

 

створити нормативно-правову та методологічну базу, що дозволяє державі, громадянам і організаціям функціонувати в умовах інформаційного суспільства;

розробити та затвердити єдину архітектуру електронне урядування, яка повинна офіційно зафіксувати структуру електронне урядування в Україні;

створити ефективну організаційну інфраструктуру реалізації відповідних проектів (у тому числі раду СІО);

оптимізувати структуру державного апарату та усю систему державного управління, провести реінжиніринг робочих процесів державних органів;

удосконалити систему інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень на всіх рівнях державного управління;

створити єдину державну систему контролю ефективністі діяльності органів державної влади, впровадити відомчі інформаційні системи планування та управлінської звітності;

 

Е-урядування

 

п’ять етапів його впровадження.

створюються веб-сторінки різних міністерств, комітетів,

з’являються перші елементи інтерактивності

передбачає реальну інтерактивність

– створення об’єднаних порталів міністерств, комітетів, служб тощо, через які можна здійснювати будь-які види трансакцій, для чого раніше необхідно було звертатися безпосередньо у даний орган влади.

відбувається створення електронної системи публічної адміністрації на основі єдиних стандартів, а також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх послуг – і для громадян, і для бізнесу.

 

 

Позиції України в е-управлінні закладено низкою національних доктрин, стратегій і програм, які регулярно приймаються з кінця 1990-х рр. Усього розвиток інформтехнологій регулюється більш ніж 40 нормативно-правовими актами.

. Вона передбачає наступні напрямки діяльності:

o створення належної нормативно-правової бази (Інформаційний кодекс);

o розвиток системи телекомунікації та національної складової в мережі Інтернет;

o становлення мобільного зв’язку третього покоління;

o забезпечення колективного доступу до Інтернет & розрахунку один пункт на 20 тис. громадян;

o повсюдний перехід на повністю цифровий формат;

o упровадження інформаційних технологій в усі сфери життя;

подача податкових декларацій і статистичної звітності в електронній формі;

o масове поширення терміналів для використання ідентифікаційних карток з убудованим мікропроцесором;

o впровадження системи дистанційного контролю за об’єктами, що рухаються (зв’язок, спостереження, навігація);

o створення загальнодержавних інформаційно-маркетингових центрів.

Основою е-управління в Україні є урядовий вебпортал, що складається з окремих веб-порталов центральних органів державної влади. Цим порталом щомісяця користується близько 1,5 млн. чоловік. Він знаходиться на першому, інформативному рівні інтерактивності. який передбачає лише пасивне споживання інформації з управлінських мережних ресурсів

…………………………………………………………………………………………

 

 

Міжнародні стандарти е-урядування

 хотілося б звернути увагу на ті міжнародні документи, які містять рекомендації, вимоги для держав-учасниць, що мають намір будувати чи розвивати у себе ефективне інформаційне суспільство.

 між собою, з юридичними та фізичними особами. Зарубіжний досвід також показує, що модель е-урядування природна і прийнятна для тих країн і культур, у яких держава сприймається як обслуговуюча, сервісна структура.

 

 

 

Зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

у багатьох зарубіжних країнах (США, Сінгапур, Великобританія¬, Швеція, Данія, Норвегія, Коста-Ріка, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Латвія, Естонія, Чехія тощо).

: видачу ліцензій, сплату податків тощо.

реєстрація фірм потребує заповнення через мережу тільки однієї форми.

пропонують своїм громадянам послуги через мобільний зв’язок.

дозволяє підприємствам отримувати інформацію про оподатковування, сплачувати податки, заповнивши відповідні електронні форми, а також отримувати податкові кредити.

США

 .

через торгові точки, банки і відділення зв’язку.

Великобританія

Основна мета концепції полягає в конкретизації процесу переходу до уряду Інформаційної Доби.

Ірландія

дозволяє підприємствам одержувати інформацію про оподатковування, сплачувати податки, заповнивши відповідні електронні форми, а також одержувати податкові кредити.

Німеччина

.

Естонія

за допомогою якого будь-який житель республіки може взяти участь в управлінні державою

Швейцарія

Для успіху цього починання необхідне не тільки бездоганне володіння інформаційними технологіями, але й вирішення проблеми інформаційної нерівності в країні.

-доступом, але і через 50 web-кіосків, а також по телефону 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів у році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення запровадження та функціонування

електронного урядування в Україні

 

 

Сучасне законодавство України, що регулює суспільні відносини, які безпосередньо пов’язано з впровадженням та використанням технологій електронне урядування налічує понад півтори сотні нормативно-правових актів. Крім того, існує більш ніж триста нормативно-правових актів інформаційного законодавства різного рівня – від законів України до відомчих актів, що опосередковано впливають на електронне урядування та які необхідно враховувати при його організації.

Зазначене актуалізує необхідність проведення дослідження щодо визначення особливостей правового регулювання забезпечення використання технологій електронне урядування в Україні.

 

Впровадження технологій електронне урядування можливо забезпечити тільки в рамках реформування на сучасних засадах всієї системи публічної влади. Це потребує модернізації у першу чергу системи державного управління, проведення ефективної адміністративної реформи. Саме завдання розбудови системи публічної адміністрації в Україні є масштабним, таким яке потребує значного часу та ресурсів.

Концепція адміністративної реформи в Україні зазначає, що «Після проголошення державної незалежності в Україні обсяги управлінської діяльності зросли у деяких сферах у 20-30 разів, а окремі з них (оборона, зовнішня політика) були утворені заново. На наш погляд, виконання комплексного завдання щодо розбудови національної системи публічної адміністрації європейського рівня, що спрямоване на підвищення ефективності та якості виконання державою її конституційних функцій та надання адміністративних послуг, неможливо без активізації впровадження технологій електронне урядування. Розробка та впровадження у практику організацій публічного сектору адміністративних електронних послуг, безумовно є довгостроковим завданням, від якого залежить вищезгаданий успіх адміністративної реформи. У цьому зв’язку коректне розуміння природи одного з результатів діяльності публічної адміністрації – адміністративних послуг, які надаються їх кінцевим споживачам, є важливою умовою досягнення успіху у цій реформі.

Значною проблемою української публічної адміністрації в сучасних умовах є певна несистемність та, у багатьох випадках, невизначеність її взаємовідносин з кінцевими споживачами адміністративних послуг за напрямами: влада-населення, влада-бізнес, влада-влада. Зазначене, в першу чергу, полягає у наявності певних недоліків щодо регламентації цих взаємовідносин та вадами у законодавчому визначенні категорії «електронна адміністративна послуга». Однією з технологій «нового публічного менеджменту» є електронний уряд, що використовує корпоративні методи обробки і передачі інформації. З огляду на те, що процеси впровадження технологій електронне урядування можуть відбуватись лише в руслі загальних процесів інформатизації в державі, наведемо декілька прикладів документів загальнодержавного значення.

Завдяки наявності в Україні одного з провідних світових центрів кібернетики, саме в ній, в одній з перших країн, народилася ідея загального системного підходу до вирішення проблеми створення інформаційного суспільства, визначення державної політики інформатизації, створення інформаційної інфраструктури. Ще в 1993 році Указом Президента України було поставлене завдання щодо розроблення основних напрямів Національної програми інформатизації України.

Національна  програма інформатизації — це складний комплекс взаємопов’язаних завдань і  проектів, що охоплюють практично всі сфери діяльності суспільства. Як підсумок спільної роботи органів виконавчої влади, народних депутатів, великої кількості вчених, фахівців, Національна програма інформатизації була розглянута Верховною Радою України і в 1998 р. були прийняті закони України «Про Національну програму інформатизації» і «Про концепцію Національної програми інформатизації».

недосконалість правових норм, які регулювали б доступ до державних інформаційних ресурсів, порядок надання і використання інформації про діяльність органів державної влади, підприємств і організацій;

необхідність приведення національних інформаційних ресурсів до єдиних державних стандартів на базі новітніх інформаційних технологій, міжнародних стандартів, уніфікованих систем класифікації і кодування інформації;

відсутність ефективних національних операційних, пошукових, геоінформаційних та навігаційних інформаційних систем;

відсутність вимог до змісту національних інформаційних ресурсів та обмежень щодо їх використання.

З метою впровадження відповідних положень уряд затвердив заходи з реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів, основною метою яких є створення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

 

 

 

В Концепції Національної програми інформатизації підкреслюється, що інформаційно-телекомунікаційна система органів державної влади створить умови для надання широкого спектра інформаційних послуг населенню, державним і комерційним організаціям, зарубіжним користувачам.

В Указі Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» відбулася конкретизація уявлень щодо того, яким чином потрібно забезпечити надання інформаційних послуг урядовими структурами. Зокрема визначено, що основними завданнями щодо розвитку національної складової мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні є:

розширення і вдосконалення подання у мережі Інтернет об’єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, науково-технічної, культурної та іншої інформації про Україну що формується в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

забезпечення державної підтримки розвитку інфраструктури надання інформаційних послуг через мережу Інтернет.

Крім того, Президент зобов’язав встановити порядок оприлюднення інформації про діяльність органів державної влади України та завершити створення Веб-сторінок центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади». В цьому Указі йдеться про обов’язковість ведення органами державної влади та органами місцевого самоврядування Веб-сторінок та оперативного (не пізніше п’яти робочих днів) розміщення на них офіційної інформації про діяльність відповідних органів, виконання програм, планів, чинних та скасованих нормативно-правових актів, форм і зразків документів, архівної та іншої інформації.

Урядом у 2002 р. було затверджено Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, згідно з яким передбачено розміщення і періодичне оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади відомчої інформації на власних веб-сайтах та створення Єдиного урядового веб-порталу, визначено склад та вимоги до інформації, яка підлягає оприлюдненню.

В розвиток положень зазначеного Указу була прийнята постанова Кабінету Міністрів України щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд». Цією постановою в якості одного з пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного суспільства визначено надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», яка повинна забезпечити інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій. Основним механізмом реалізації поставленого завдання встановлено єдиний веб-портал органів виконавчої влади, який визначається центральною частиною електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», призначеною для інтеграції веб-сайтів, електронних інформаційних систем та ресурсів органів виконавчої влади і надання інформаційних та інших послуг з використанням мережі Інтернет.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» всі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування були зобов’язані забезпечувати надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через електронну інформаційну систему «Електронний Уряд» та наказано Держкомзв’язку, Держкомінформ, Мінекономіки, Мінфін, СБУ, Мін’юст, іншим центральним органам виконавчої влади  «зробити та затвердити перелік і порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам інформаційних послуг з використанням Інтернету відбувається повільно. Тому в рекомендаціях особливо підкреслювалось про необхідність вдосконалення законодавства в частині надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням Інтернету, а також рекомендувалось Кабінету Міністрів розробити заходи щодо впровадження механізмів надання таких послуг.

За наслідками парламентських слухань було прийнято Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».

Особливе значення в сучасних умовах має Тимчасове положення про застосування мобільного платіжного інструмента в Національній системі масових електронних платежів (НСМЕП), яке визначає особливості впровадження в НСМЕП мобільного платіжного інструменту із застосуванням мобільних засобів зв’язку.

о.

 

Інформаційні та інші послуги

Перелік має чотири основних розділи: послуги для громадян, послуги для державних службовців, послуги для юридичних осіб та послуги для представників міжнародної спільноти. Як і будь-яка інша класифікація, зазначена класифікація урядових послуг є недосконалою. Наприклад, для юридичних осіб не передбачається надання послуг притаманних окремим галузям економіки, не передбачені послуги, пов’язані із правами власності на землю тощо. Документом не визначена деталізація змісту конкретних послуг.

Користуючись вказаним Переліком органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування своїми нормативно-правовими актами затверджували власні переліки послуг. Так, наприклад, Держжитлокомунгосп України наказом затвердив Перелік інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», що надаються громадянам і юридичним особам Держжитлокомунгоспом України через мережу Інтернет. Відповідний Наказ видано Мінбудом України.

Дуже важливим для забезпечення комплексного обслуговування громадян та юридичних осіб зі сторони органів державної влади є впровадження принципу «єдиного вікна». За цим принципом всі довідки від органів виконавчої влади, необхідні для надання тієї чи іншої адміністративної послуги конкретній фізичній або юридичній особі забезпечує та отримує відповідний орган виконавчої влади, до якого звернулись за наданням послуги. Для практичного впровадження такого принципу потрібна організація інформаційної взаємодії різних органів виконавчої влади. Існують декілька нормативно-правових актів, які регулюють саме питання взаємодії органів виконавчої влади.

Задля забезпечення можливості надавати послуги з використанням технологій електронне урядування певні органи виконавчої влади створювали нормативне забезпечення цих процесів.

Одним із важливих інструментів покращення ситуації в економіці, залучення інвестицій є фондовий ринок, розвиток якого суттєво залежить від доступу до відповідної інформації необмеженої кількості осіб. З метою надання можливості інвесторам та іншим зацікавленим особам самостійно оцінювати ефективність управління інвестиційними процесами в економіці, створення умов для добросовісної конкуренції між емітентами цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України затвердила Концепцію розкриття інформації на фондовому ринку України.

Відповідно до цієї Концепції система розкриття інформації на фондовому ринку України повинна використовувати найбільш поширений засіб масової інформації — мережу Інтернет. Крім того, пропонується впровадження цифрового електронного підпису та подання учасниками ринку цінних паперів регулярної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в електронному вигляді.

Електронний документообіг та електронний цифровий підпис

Проблеми запровадження в Україні електронного документа та електронного документообігу стають все більш актуальними. Вона набуває значної політичної та економічної ваги у зв’язку з розширенням використання інформаційно-комунікаційних технологій у суспільних відносинах, розбудові систем електронних платежів, електронної торгівлі тощо. При цьому, якщо у Цивільному кодексі (1963 року із наступними змінами, внесеними до нього) було багато обмежень щодо використання електронного документа, то новий Цивільний кодекс 2003 року дозволив широке застосування електронних документів у цивільних правовідносинах. Значний поштовх цивільно-правовим відносинам з використанням цифрових технологій надало прийняття 2003 року Законів України «Про електронний документ та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

Уряд України приділяє увагу щодо заходів для забезпечення впровадження технологій електронного документообігу. Один із основних нормативно-правових документів з цих питань є Типовий порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади. Цей Типовий порядок встановлює загальні правила документування в органах виконавчої влади управлінської діяльності в електронній формі і регламентує виконання дій з електронними документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи передачі до архіву органу виконавчої влади.

Усі інші дії з електронними документами виконуються в органі виконавчої влади згідно з вимогами до дій з документами на папері, передбаченими інструкцією з діловодства цього органу. Дія Типового порядку поширюється на всі електронні документи, що створюються або одержуються органом виконавчої влади.

До нормативно-правових документів, які регламентують діяльність в цій сфері, відносяться також Порядок засвідчення наявності електронного документу (електронних даних) на певний момент часу, Порядок застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності.

Інформатизація окремих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Однією із основних вимог впровадження технологій електронного урядування в Україні є інформатизація внутрішніх процесів органів державної влади. Ці процеси відбуваються відповідно до керівних нормативних актів. Наприклад, інформатизація органів державної статистики регламентується Концепцією інформатизації органів державної статистики.

Особлива увага приділяється інформатизації процесів навчання в системі загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти на науки затвердило Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів (2004 р.), апробації електронних засобів навчального та загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів (2006 р.). Організує та проводить конкурси на кращий електронний програмно-педагогічний засіб навчання для професійно-технічних навчальних закладів.

Питання інформатизації системи охорони здоров’я було відображені у відповідному Наказі Міністерства охорони здоров’я України.

 

 

Створення веб-сайтів

Відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого Урядом, визначено, що наявність веб-сайта є першою та необхідною умовою впровадження технологій електронне урядування, тому органи державної влади спеціальним чином регулюють питання їх створення та функціонування. В основному, наказами регулюються питання оперативної підготовки відповідних інформаційних матеріалів, яка має загальнодержавне, регіональне або галузеве значення, про суттєві події у сфері діяльності, та подання їх в електронному вигляді для оприлюднення на веб-сайтах.

Як зразок можна навести положення наказу Міністерства фінансів України «Про організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційного веб-сайту Міністерства фінансів України». Цим наказом встановлено Перелік інформаційних матеріалів для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. До переліку віднесена різноманітна інформація, яка становить суспільний інтерес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Інформаційні та інші послуги з використанням інформаційної системи

«Електронний уряд)

 

(ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ)

15.08.2003 № 149

з використанням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛУГИ»

15.08.2003 № 149

19 листопада 2003 р.за № 1066/8387

 

:

 

це здійснення органами виконавчої влади у визначеній законом формі інформаційної діяльності з доведення інформаційної продукції в електронному вигляді до відома споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб у державних (адміністративних) послугах.

послуги, обов’язковість отримання яких установлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, створеними ними установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Надання цих послуг безпосередньо пов’язане з виконанням основних функцій та завдань органом влади;

інформаційні послуги, надання яких не потребує ідентифікації суб’єктів правових відносин.

 

Можливість надання органом виконавчої влади певної послуги визначається готовністю цього органу влади надавати відповідну державну (адміністративну) послугу в електронній формі та потребою громадян і юридичних осіб у цій послузі.

ПЕРЕЛІК

 

 

через

органів виконавчої влади та

.

 

Основними видами адміністративних послуг, які можуть надаватися через систему електронного уряду є:

інформування (надання безпосередньо інформації про державні (адміністративні) послуги);

одностороння взаємодія (забезпечення можливості користувачам отримати електронну форму документа);

двостороння взаємодія (забезпечення можливості оброблення електронного документа, включаючи ідентифікацію);

проведення трансакцій (електронна реалізація можливостей прийняття рішень).

 

громадян України надається інформація за такими напрямами:

);

механізм отримання державних субсидій);

Інформаційно-довідкові служби Києва;

Реєстр документів;

);

Довідник по Києву (зразки документів);

);

);

);

Система інформування про порядок надання адміністративних послуг;

Права людини;

);

);

аспортний режим);

відносини з державними органами (звернення громадян);

Оборонна реформа;

Спорт і туризм;

додаткові прибутки);

Культура і духовність;

);

молодіжне кредитування);

Екологічні проблеми;

Наука і техології;

).

 

Для юридичних осіб надається інформація за такими напрямами:

Реєстр документів;

Бізнес-довідники по Києву (зразки документів);

відносини з працівниками);

);

);

державні програми розвитку);

);

 

Тощо.

 

Міжнародній спільноті надається інформація за такими напрямами:

Довідники по Києву (установи);

Інформація про Україну;

Представництва в Україні;

Медицина в Україні);

);

);

 

 

 

 

Вдосконалення механізмів надання державних послуг населенню є однією з актуальних проблем розвитку інформаційного суспільства.

В сучасній Україні механізми взаємодії органів державної влади з одержувачами послуг є вкрай непродуктивні, про це свідчать далекі від довірчих стосунки між пересічними громадянами та владними установами. З метою зростання довіри населення до органів державної влади необхідно кардинально змінювати механізми надання послуг.

Використання інформаційних технологій і мережі інтернет дозволяє значною мірою підвищити ефективність взаємодії громадян з державою при отриманні послуг.

населення (call-центри), портали надання державних послуг, які працюють за принципом «єдиного вікна».

 

 

. Електронна інформаційно-аналітична система

 

.

, де визначено засадні принципи створення інформаційних електронних ресурсів і захисту інформації.

 

з метою більш ефективного використання наявних інформаційних ресурсів для реалізації повноважень Верховної Ради України.

 

забезпечення ефективної роботи парламенту, її прозорості та відкритості;

гарантування безпеки інформаційних ресурсів парламенту і конфіденційності інформації про особу;

налагодження діалогу між парламентом, народними депутатами України та громадянами;

поліпшення механізмів звітності парламенту, народних депутатів України перед виборцями;

забезпечення повного доступу громадян до інформації про роботу парламенту;

[3].

 

 

 

. Документаційне забезпечення електронного управління

 

Див :

 

Закон України

 

+

 

«Про ЕЛЕКТРОННИЙ цифровий підпис»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окументаційне забезпечення електронного управління

План викладу

1. Основні критерії до е-управління. Стан е-управління в Україні та світі.

2. Документування вхідних е-документів.

3. Опрацювання е-документів.

. Основні критерії до е-управління. Стан е-управління в Україні та світі

 

Е-управління являє собою принципову форму суспільного керування та справочинства, що відповідає стану сучасного інформаційного суспільства.

Головним показником розвиненості с-управління є ступінь інтерактивності. Безпосередньо портали органів державної влади й місцевого самоврядування підрозділяються на 4 щаблі:

1. Інформативний рівень, який включає загальну інформацію про організації плюс смуга новин.

2. Однобічна інтерактивність. Рівень, на якому публічні он-лайнові служби дають можливість часткового застосування он-лайн послуг, наприклад, скачування зразків для їхнього заповнення й наступного відправлення звичайною поштою.

3. Двостороння інтерактивність. Можливість електронного використання офіційних електронних форм для початку процедури надання послуги.

4. Трансакційний. Дає можливість через веб-портал одержувати кожну з послуг, що надається держорганом без використання електронних носіїв. Вимагає обов’язкового використання електронного підпису.

 

Лідером у розвитку систему е-управління є США й Канада, де 2/3 трансакцій здійснюються в електронній формі, а спектр державних е-услуг перевищує 130. Навіть школа для 4-х учнів, розташована на острові в океані, була з’єднана з Інтернет спеціально прокладеним кабелем. У країнах Євросоюзу ці показники коливаються біля позначки 50 %. В інших регіонах ступінь охоплення е-управлінням був значно нижчим за окремими винятками (Сінгапур).

.Чисельність активної української Інтернет-аудиторії на кінець першого десятиліття XX ст. складала: 4,5-5 млн. користувачів (10 % від загальної кількості населення), пасивної — перевищувала 11 млн. Однак послугами високошвидкісного Інтернету в Україні користується лише кожна десята родина. Попри наявність 55 млн. абонентів стільникового зв’язку, мобільний доступ до Інтернет-мереж 3-го покоління мають лише 150 тис. з них. У національному домені мережі Інтернет налічується близько 200 тис. реальних хос-тів, 40 тис. веб-сайтів і щодня з’являється до 50 нових. При цьому в країні яскраво виражена цифрова нерівність. 60% користувачів зосереджені у великих містах, до 20 % — жителі Києва. У сільській місцевості мають можливість користуватися Інтернетом менше 10% мешканців!

За різними показниками розвиненості е-управління Україна посідає від 50 до 100 місця у світі. При цьому вона входить у двадцятку провідних експортерів програмного забезпечення.

Позиції України в е-управлінні закладено низкою національних доктрин, стратегій і програм, які регулярно приймаються з кінця 1990-х рр. Усього розвиток інформтехнологій регулюється більш ніж 40 нормативно-правовими актами.

o створення належної нормативно-правової бази (Інформаційний кодекс);

o розвиток системи телекомунікації та національної складової в мережі Інтернет;

o становлення мобільного зв’язку третього покоління;

o забезпечення колективного доступу до Інтернет & розрахунку один пункт на 20 тис. громадян;

o повсюдний перехід на повністю цифровий формат;

o упровадження інформаційних технологій в усі сфери життя;

подача податкових декларацій і статистичної звітності в електронній формі;

o масове поширення терміналів для використання ідентифікаційних карток з убудованим мікропроцесором;

o впровадження системи дистанційного контролю за об’єктами, що рухаються (зв’язок, спостереження, навігація);

o створення загальнодержавних інформаційно-маркетингових центрів.

Основою е-управління в Україні є урядовий вебпортал, що складається з окремих веб-порталов центральних органів державної влади. Цим порталом щомісяця користується близько 1,5 млн. чоловік. Він знаходиться на першому, інформативному рівні інтерактивності. який передбачає лише пасивне споживання інформації з управлінських мережних ресурсів

Документування вхідних е-документів

Орган виконавчої влади здійснює електронний документообіг через спеціальні телекомунікаційні мережі або телекомунікаційні мережі загального користування. При цьому відправлення органом виконавчої влади електронного документа через телекомунікаційні мережі загального користування здійснюється за рішенням керівника цього органа.

Відповідальність за організацію здійснення електронного документообігу в органі виконавчої влади несе його керівник. Забезпечення здійснення електронного документообігу покладається на службу діловодства.

Електронні документи, які надходять на адресу органа виконавчої влади, приймаються службою діловодства централізовано.

Електронний документ, що надійшов на адресу органа виконавчої влади, підлягає відхиленню у таких випадках:

відсутності в адресата надійних засобів електронного цифрового підпису;

надходження не за адресою;

зараження вірусом;

негативного результату перевірки на цілісність і дійсність усіх накладених на нього електронних цифрових підписів.

 

Попередній розгляд електронного документа здійснюється у візуальній формі. Визначення, чи вимагає електронний документ обов’язкового розгляду керівником органа виконавчої влади або інших посадових осіб відповідно до функціональних обов’язків, необхідність його реєстрації, а також установлення строків виконання цього документа структурними підрозділами або безпосередніми виконавцями здійснюється в тому ж порядку, що й для документів на папері.

Вхідні, внутрішні й вихідні електронні документи реєструються в одній системі разом з відповідними документами на папері.

вхідних електронних документів здійснюється в тому ж порядку, що й вхідних документів на папері. Контроль за виконанням і оперативним використанням наявної в електронних документах інформації здійснюється в тім же порядку, що й для документів на папері.

Для забезпечення реєстрації, обліку, пошуку й контролю виконання вхідного електронного документа заповнюється реєстраційно-контрольна картка в електронній формі.

Після реєстрації вхідного електронного документа адресат у дводенний строк надсилає відправникові повідомлення про його прийняття й реєстрацію.

 

Реєстраційно-контрольна картка має містити такі обов’язкові реквізити:

Вид документа — заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не заповнюється.

Відправник — під час реєстрації документа, що надійшов, (адресат) записується найменування органу виконавчої влади — відправника документа. Під час реєстрації документа, що відправляється, записується найменування органу виконавчої влади — адресата. Допускається застосування скороченого найменування органу виконавчої влади.

Дата — дата, зазначена на документі органом виконавчої влади — відправником.

Реєстраційний номер — реєстраційний номер, що надається документові органом виконавчої влади, відправником. Після виконання номер документа доповнюється номером справи згідно з номенклатурою справ або іншими індексами.

Дата і час надходження — дата і час надходження документа до органу виконавчої влади.

Вхідний реєстраційний номер — номер, наданий адресатом. Після виконання номер документа доповнюється номером справи згідно з номенклатурою справ або іншими індексами

Дата і час реєстрації адресантом — дата і час реєстрації вихідного документа органом виконавчої влади — адресатом згідно з повідомленням про прийняття та реєстрацію документа.

Заголовок або стислий зміст — згідно із заголовком, зазначеним на документі. У разі відсутності заголовка формулюється стислий зміст документа.

Строк виконання документа — кінцева дата виконання документа. Під час виконання реєстрації документа, створеного за ініціативою органу виконавчої влади — відправника, записується очікувана дата одержання відповіді.

Відмітка про виконання — стисло викладається зміст питання або дата і реєстраційний номер документа-відповіді.

 

 

 

Опрацювання е-документів

Оформлення електронних документів, які складаються в органі виконавчої влади, за винятком особливостей їхнього підписання або затвердження, здійснюється в тому ж порядку, що й для документів на папері.

На момент накладення останнього електронного цифрового підпису технологічно/або організаційно забезпечується проставленням у створеному електронному документі дати і його реєстраційного номера.

У випадку непідписання або незатвердження електронного документа керівником органа виконавчої влади або іншою посадовою особою реєстрація цього документа скасовується, а його виконавець інформується про відхилення документа.

Проставлення електронної печатки на електронний документ здійснюється відповідно до законодавства. При цьому зазначена процедура виконується лише після підписання або затвердження електронного документа.

Адресування електронних документів здійснюється з дотриманням тих же вимог, що й для документів на папері. Перед відправленням вихідного електронного документа проводиться перевірка його цілісності й дійсності всіх накладених на нього електронних цифрових підписів із дотриманням тих же вимог, що й для вхідних документів.

Вихідні електронні документи відправляються адресатам службою діловодства централізовано, не пізніше наступного робочого дня після їхнього одержання від структурних підрозділів або виконавців.

Електронний документ уважається отриманим адресатом із часу надходження відправникові повідомлення про його прийняття й реєстрацію.

У випадку неотримання від адресата протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття й реєстрацію або про відхилення електронного документа, відправник уживає додаткових заходів із використанням інших засобів зв’язку для одержання від адресата відповідного повідомлення.

У випадку одержання від адресата повідомлення про відхилення електронного документа відправником уживаються заходи щодо усунення причин відхилення й забезпечення повторного відправлення цього документа. Якщо такс повідомлення отримане від адресата, що не має надійних засобів цифрового електронного підпису, цьому адресатові надсилається відповідний документ на папері.

Узгодження електронного документа здійснюється шляхом накладення на нього електронного цифрового підпису посадової особи.

Зауваження й пропозиції до представленого електронного документа (у випадку наявності) фіксуються в окремому електронному документі, на якому накладається електронний цифровий підпис посадової особи.

Порядок внутрішнього узгодження електронних документів у системі електронного документообігу органа виконавчої влади затверджується його керівником, якщо інше невстановлене законодавством.

У випадку відсутності в органі виконавчої влади, з яким узгоджується електронний документ, надійних засобів електронного цифрового підпису цьому органа для узгодження надається відповідний документ на папері.

Оперативне зберігання електронних документів в органі виконавчої влади, підготовка й передача їх до архівної установи здійснюються з дотриманням вимог нормативних актів у сфері архівної справи.

Термін зберігання електронних документів повинен бути не менше строку, установленого законодавством для відповідних документів на папер

 

 

 

 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сайт органу державної влади та місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органів влади є:

«Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року №1573/99;

№683/2002 від 01.08.2002 року;

від 19 грудня 2005 року N1784;

№3/2002 від 04.01.2002 року;

№ 1302 від 29.08.2002 року;

№ 327/225 від 25.11.2002 р.;

№ 208 від 24.02.2003;

«Про затвердження Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 149 від 15.08.2003 р.

затверджений Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 23984 / 2003.

+

. Реєстрація: Мін’юст України від 02.03.2015

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

 

 

 

Створення веб-сайтів

Відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого Урядом, визначено, що наявність веб-сайта є першою та необхідною умовою впровадження технологій електронне урядування, тому органи державної влади спеціальним чином регулюють питання їх створення та функціонування. В основному, наказами регулюються питання оперативної підготовки відповідних інформаційних матеріалів, яка має загальнодержавне, регіональне або галузеве значення, про суттєві події у сфері діяльності, та подання їх в електронному вигляді для оприлюднення на веб-сайтах.

Як зразок можна навести положення наказу Міністерства фінансів України «Про організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційного веб-сайту Міністерства фінансів України». Цим наказом встановлено Перелік інформаційних матеріалів для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. До переліку віднесена різноманітна інформація, яка становить суспільний інтерес.

 

зміст та дизайн.

є одним з найважливіших чинників ефективності Web-сайту. Якщо на сайті немає корисної інформації, що може зацікавити певне коло людей, то можна ставити під сумнів необхідність його існування як такого.

такий Web- сайт матиме величезну популярність та значення

 

Для того щоб створити ефективний сайт, не обов’язково навіть використовувати графіку. Є корисні сторінки з мінімумом зображень і навпаки — багато непотрібних, перенасичених мегабайтними картинками. Дуже важливий стиль сайту, який створює йому власне обличчя і робить його упізнаваним.

— жодна людина, поважає себе не буде працювати в інтерактивному режимі з затримкою завантаження інформації протягом години. Звідси і висновок — Web-сторінку треба мінімізувати для отримання найменшого розміру. 150 Кбайт — це той максимальний обсяг, який може мати окрема сторінка сайту, включаючи усю графіку, що міститься на ньому. Якщо потрібно розмістити інформацію більшого розміру, необхідно зробити попередження для користувача або розподілити інформацію на декількох сторінках.

Крім того, у Web- сайті має бути зазначена електронна пошта та номер телефону для оперативного зв’язку.

Що стосується офіційного Web-сайту, то посилання на нього в офіційних документах вказують, де можна отримати необхідну інформацію.

.

.

 

веб-сайту:

• шрифт — у межах одного Web-сайту він не повинен мати багато розбіжностей за такими характеристиками, як гарнітура (написання), кегль (розмір) букв, колір;

• абзац — бажано, щоб мав перевагу який-небудь один з видів вирівнювання на сторінці, наприклад відступ з лівого краю або вирівнювання уліво;

• кольорова гама — вона починається з вибору тих трьох кольорів сторінки, які використовуються для подання основного тексту, звичайних і відвіданих посилань.

• графічне оформлення сайту має пов’язуватись із загальною кольоровою гамою.

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment